Article published: Human gut microbiota community structures in urban and rural populations in Russia

Our article was published in Nature Communications journal.

Human gut microbiota community structures in urban and rural populations in Russia

Alexander V. Tyakht, Elena S. Kostryukova, Anna S. Popenko, Maxim S. Belenikin, Alexander V. Pavlenko, Andrey K. Larin, Irina Y. Karpova, Oksana V. Selezneva, Tatyana A. Semashko, Elena A. Ospanova, Vladislav V. Babenko, Igor V. Maev, Sergey V. Cheremushkin, Yuriy A. Kucheryavyy, Petr L. Shcherbakov, Vladimir B. Grinevich, Oleg I. Efimov, Evgenii I. Sas, Rustam A. Abdulkhakov, Sayar R. Abdulkhakov, Elena A. Lyalyukova, Maria A. Livzan, Valentin V. Vlassov, Renad Z. Sagdeev, Vladislav V. Tsukanov, Marina F. Osipenko, Irina V. Kozlova, Alexander V. Tkachev, Valery I. Sergienko, Dmitry G. Alexeev & Vadim M. Govorun   

Nature Communications 4, Article number: 2469 | doi:10.1038/ncomms3469
Received 30 April 2013 | Accepted 20 August 2013 | Published 16 September 2013.